RKSV Rood-Wit Willebrord - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

RKSV Rood-Wit Willebrord

Sports · Sint Willebrord, Noord Brabant
Website: www.rood-wit.nl

Doelstellingen van de vereniging Statutaire doelstelling: De vereniging stelt zich als doel de sportieve belangen van haar le ... den te behartigen: •de leden door, met en in de beoefening van de voetbalsport te vormen en te begeleiden; •de voetbalsport in het verenigingsbeleid te propageren en te bevorderen en in de vereniging een dusdanig klimaat te scheppen, dat deze bijdraagt tot een harmonische mensvorming; •de nodige accommodatie hiervoor aan te brengen en in stand houden. Voetbaldoelstelling en uitgangspunten: De vereniging stelt zich als doel haar leden, overeenkomstig zijn/haar voorkeur het voetbalspel op recreatief en/of prestatief niveau te laten beoefenen als wedstrijdsport, overeenkomstig de door de KNVB vastgestelde (beleids-)regels met inachtneming van de volgende uitgangspunten: •Ten aanzien van het beoefenen van het voetbalspel op prestatief niveau streeft Rood-Wit voor wat betreft haar eerste en tweede seniorenelftal (de selectie) ernaar dat dit op een zo hoog mogelijk niveau plaatsvindt (resp. minimaal 3e klasse KNVB en minimaal 3e klasse reserve); •Het eerste uitgangspunt dient te worden gerealiseerd onder gebruikmaking van, zoveel als mogelijk, spelers afkomstig uit de eigen (jeugd-)gelederen. Doelstelling en uitgangspunten jeugdbeleidsplan: De grootste verantwoordelijkheid is het creëren van zodanige voorwaarden opdat voetbal wordt gespeeld, geleerd en dat de jeugd plezier beleefd aan voetbal. Door middel van een gericht jeugdbeleid streeft Rood-Wit naar een continue verbetering van het aanbod van activiteiten voor de verschillende te onderscheiden doelgroepen (jongens, meisjes op recreatief en/of prestatief niveau), zodat de jeugd op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt geholpen. Uitgangspunten hierbij zijn: •het opleiden van de jeugd(speler) staat centraal; •daarna het leveren van prestatie; •er moet zoveel mogelijk geschoold jeugdkader worden ingezet; •binnen de vereniging wordt (de doelstelling van) het jeugdbeleid bewaakt door het bestuur en het (technisch) jeugdkader. read more

Competitor Description Similarity

Loading..