Harris Advokatfirma AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Harris Advokatfirma AS

Legal Services · Bergen
Website: www.harris.no

Advokatfirmaet Harris ble etablert i 1924 og var opprinnelig engasjert i alle typer oppdrag innenfor fast eiendom, herunder e ... kspropriasjon, hvor Harris representerte grunneiersiden. Nokså raskt fikk firmaet oppdrag også for næringsdrivende. Gjennom intern vekst, særlig etter 1990, har firmaet utviklet god kompetanse innenfor de fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innenfor: - Fast eiendom - Kontrakter og avtaler - Selskapsrett og transaksjonsstøtte - Tvisteløsning og prosedyre Firmaets klienter i dag omfatter privatpersoner, næringsdrivende, foretak, kommuner, interkommunale foretak og statlige organer. Advokatfirmaets eget arkiv over avsagte skjønn innenfor ekspropriasjon daterer seg tilbake til 1946 og er landets desidert største skjønnsarkiv utenfor Oslo. Innen odelsretten har Harris flere advokater med landets høyeste kompetanse. Den stadig økende «kontaktflate» mot offentlig forvaltning (forvaltningslov, forurensingslov og plan- og bygningslov) har ført til et betydelig faglig engasjement og at firmaet i dag kanskje er det mest engasjerte firma på Vestlandet innenfor plan- og bygningsrett. Firmaet har fulgt det lokale og regionale næringsliv i en utvikling med økt mangfold, med nye forretningsområder og når foretakene har opptrådt internasjonalt. Eksempelvis har tradisjonelle arbeidsområder som selskapsrett og kjøp blitt komplettert med kompetanse innen patentrett, konkurranserett og regler om foretakssammenslutninger. I forlengelsen av dette har firmaet lenge vært medlem av Euroadvocaten. Ved uenighet står den gode løsningen i sentrum. Hva som vil vært 'best' for vår klient i den enkelte sak, beror på en rekke momenter. Disse vurderes i team, bl. a. ved systematisk annenmannskontroll i alle saker av en viss kompleksitet. Naturligvis vil en utenrettslig løsning være ønskelig. Hvis en sak må løses ved domstolene, har våre advokater solid prosedyreerfaring, også for Høyesterett. Sju av advokatene er advokat ved Høyesterett (H). read more

Competitor Description Similarity

Loading..