Col·legi Sant Miquel - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Col·legi Sant Miquel

Primary/Secondary Education · Barcelona, Barcelona
Website: www.csm.cat

Som un col·legi privat concertat que pretén, des d’una concepció cristiana de la persona, oferir als seus alumnes una educaci ... ó integral de qualitat, que combina una formació intellectual rigorosa amb un seguiment del seu procés maduratiu en les seves dimensions personal, social i transcendent, tot potenciant valors com l’esforç, el treball en equip, la responsabilitat, l’honradesa, la creativitat, l’esperit crític, el compromís i la solidaritat amb l’entorn proper i llunyà. read more

Competitor Description Similarity

Loading..