Col·legi Oficial de Quimics de Catalunya - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Col·legi Oficial de Quimics de Catalunya

Chemicals · Barcelona, Barcelona
Website: www.quimics.cat

Fundat l’any 1951 és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment d ... el seus fins. La incorporació al col·legi és un requisit indispensable per a l’exercici de la professió els Doctors i els Llicenciats en Ciències Químiques de Catalunya estan estructurats en dues organitzacions, el Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i l’Associació de Químics de Catalunya, que actuen vetllant pels interessos dels seus membres i garantint davant la societat la seva deontologia professional. El Col·legi de Químics de Catalunya desenvolupa, en col·laboració amb les institucions del país i amb les empreses relacionades amb la química, un programa permanent l’objectiu del qual és el de sensibilitzar a la societat de les aportacions que la química i la indústria química han fet i fan per aconseguir el nivell de benestar que hem assolit actualment. De les diferents activitats dedicades a aquesta finalitat cal destacar: - Resposta als mitjans de comunicació i formadors d’opinió. - Edició d’una revista professional on s’aborden temes de debat social. - Creació, en col·laboració amb les Facultats de Química, d’emissions informatives en pantalles situades en llocs estratègics de la Facultat per mantenir informada la comunitat universitària de l’actualitat del desenvolupament de la indústria química - Concessió d’un premi anual a l’Excel·lència a l’empresa destacada pel seu caràcter emprenedor i per la seva contribució al benestar. read more

Competitor Description Similarity

Loading..