Bioss Sweden - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Bioss Sweden

Management Consulting · Stockholm
Website: www.bioss.com

Bioss stödjer organisationer att skapa förutsättningar för medarbetare att tillföra mervärde. Vi använder forskningsbaserade, ... integrerade och pragmatiska arbetssätt som bygger på struktur, talang och ledarskap. De har utvecklats under över 50 år genom forskning och arbete i näringsliv och offentlig förvaltning. Våra konsulter är seniora och mycket drivna i facilitering av grupper på ledningsnivå. Vanliga typer av uppdrag: - Bistår VD i skapandet av effektiva ledningsteam - Design av ledningssystem och organisationsstruktur - Design och genomförande av företagsunika ledarutvecklingsprogram - Facilitering av strategiprocesser - Design av utvecklings/förändringsprogram - Kapacitetsbedömning för högre ledarbefattningar och talangprogram - Rådgivare och "sounding board" till VD, HR och affärschefer Vi kan bistå ledande personer med hur de skall agera på bästa sätt avseende syfte och mål, beslutsfattande, struktur och bemanning som bygger på komplexitet, tidsperspektiv och osäkerhet. Vi kan erbjuda en modell hur man designar organisationer som frigör mänsklig potential och därmed skapa förutsättningar att företaget skall uppnå sitt övergripande syfte. Våra insatser grundar sig på en väl beprövad teori och metodologi kring varför människor beter sig som de gör i en organisation. Företagande handlar om att få människor att arbeta effektivt för ett tydligt syfte. Vi använder ett sammanhängande språk för att kunna beskriva hur en organisation fungerar och människors agerande och utvecklingspotential inom dess ramar. Vi kommer inte med några färdiga lösningar som passar alla företag. Vi vill arbeta i nära samverkan med våra uppdragsgivare där vår kompetens och erfarenhet blandas med uppdragsgivarens unika vetskap om sitt system. Tillsammans kan vi utveckla den bästa lösningen och arbetssätt för som är anpassat för kundföretagets mognadsgrad, nuläge och framtida utmaningar. read more

Competitor Description Similarity

Loading..